Home

Síran sodný bezpečnostní list

BEZPE ČNOSTNÍ LIST Síran sodný bezvodý strana 2 z 6 ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Chemický název Obsah v % Indexové číslo CAS EINECS Klasifikace Koncentra ční limity Síran sodný bezvodý 99,0 - 7757-82-6 231-820-9 - - Klasifikace a zn ění použitých H -vt viz bod 16. ODDÍL 4 Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 09.11.2012 Číslo verze 3 Revize: 09.11.2012 Obchodní označení:Síran sodný (pokračování strany 1) 35.0 · Identifikační číslo(čísla) · Číslo ES:231-820-9 * 4 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc · 4.1 Popis první pomoci Bezpečnostní list - Síran hlinitý granulovaný. Bezpečnostní list - Síran hlinitý tekutý (286,6 kB) Bezpečnostní list - Síran hlinitý tekutý. Bezpečnostní list - Síran měďnatý (324,0 kB) Bezpečnostní list - Síran měďnatý. Bezpečnostní list - Uhličitan sodný (soda lehká, kalc.) (259,2 kB) Bezpečnostní list.

Síran sodný dekahydrát. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; Na 2 SO 4.10H 2 O: 7727-73-3: Bezpečnostní list: Objednací číslo Kvalita Obsa BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 106649 Název výrobku Síran sodný bezvodý, p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Strana 2 z 10 Bezpečnostní listy pro katalogová čísla jsou k dispozici také na www.merckgroup.com ODDÍL 3. Složení/ informace o složkách 3.1 látko

Síran sodný, anhydrous ≥99.0%, granular ACS, Fluka™. Dodavatel: Honeywell Chemicals. Popis: Síran sodný, anhydrous ≥99.0%, granular ACS, Fluka™. Bezpečnostní list. ,239313-5KGEA,239313-1KGEA,239313-12KGEA,239313-2.5KGEA,239313-500GEA Hydrogensiřičitan sodný v kontaktu s chlorovým bělidlem (přípravky, obsahující chlornan sodný) uvolňuje nebezpečné výpary (kombinace chloru, oxidu siřičitého a dalších kyselých a dráždivých sloučenin), nebezpečné zejména pro astmatiky, ale jedovaté i pro ostatní. Tyto výpary se uvolňují v neočekávaně velkém množství bezpečnostní list). Jako projímadlo podávat síran sodný (1 polévkové lžíce na 1 sklenici vody). 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Rozrušení, Bolest hlavy, Kašel, Ospalost, Narkóza, Závrať, Žaludeční nevolnost, Závrať, Způsobuj

síran sodný Obsah (W/W): < 5 % Číslo CAS: 7757-82-6 ES-číslo: 231-820-9 Registrační čislo REACH: 01-2119519226-43 Klasifikaci neuvedou v plném rozsahu v této části, včetně tídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplnem znění v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první. síran sodný Obsah (W/W): < 5 % Číslo CAS: 7757-82-6 ES-číslo: 231-820-9 Registrační číslo REACH: 01-2119519226-43 Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1

BL30187 - Síran sodný (CZ

Nepovinný bezpečnostní údaj podle dikce bezpečnostního listu v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Síran sodný ≥99 %, bezvodý číslo výrobku: 8631 Česká republika (cs) Strana 2 / 1 Pyrosiřičitan sodný; Síran hlinitodraselný; Síran hlinitý; Síran hlinitý tekutý; Síran měďnatý (modrá skalice) Síran měďnatý (modrá skalice) 1 kg; Síran sodný kalcinovaný; Síran železitý - PIX 113 (prefloc) Síran železnatý (zelená skalice) Siřičitan sodný bezvodý; Sokoflok; Solanka R 31; Solventní nafta. Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 02.07.2012 Číslo verze 2 Revize: 02.07.2012 Obchodní označení:Thiosíran sodný pentahydrát (pokračování strany 3) 35.0 · Materiál rukavic Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce

Bezpečnostní listy ke stažení - úprava vody - chlorace

Síran sodný dekahydrát, Laboratorní chemikálie Lach-Ner

 1. Bezpečnostní list - ES strana 1/4 dle 91/155/EHS Vytištěno 26.07.2005 přepracováno: 22.04.2005 1 Označení produktu a firmy Kamenného oleje (Sodium Shale Oil Sulfonat - olej z živičné břidlice a síran sodný /Glauberova sůl) Éterických olejů Obsah nebezpečných látek: odpad
 2. Bezpečnostní list Strana: 1/18 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 23.04.2015 Verze: 4.0 síran sodný . Strana: 5/18 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 23.04.
 3. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Síran sodný kalcinovaný 2,3 % Mazlavé mýdlo 35,0 Syntron A tekutý 8.
 4. BASF Bezpečnostní list v souladu s Naízením 1ř07/2006/ES ve znění pozdějších pUedpisů. datum / PUepracováno.: 30.06.2017 Verze: 9.1 Produkt: SIGNUM (ID č. 30266621/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 30.06.2017 Obsah (W/W): < 10 % Číslo CAS: 112926-00-8 Registrační čislo REACH: 01-2119379499-16 síran sodný Obsah (W/W): < 5
 5. BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 02.01.2017 Verze: 9.0 Produkt: SIGNUM® (ID č. 30266621/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 03.01.2017 Obsah (W/W ): < 10 % Číslo CAS: 112926-00-8 Registrační čislo REACH: 01-2119379499-16 síran sodný Obsah (W/W ): < 5

Bezpečnostní list Strana: 1/20 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 22.04.2015 Verze: 9.0 Produkt: TERCEL (ID č. 30267990/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 22.04.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SÍRAN SODNÝ KYSELÝ Verze 1.0 Datum vytištění 03.04.2017 Datum revize / platné od 03.04.2017 R53093 1/19 CS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik Projímadlo: síran sodný (1 polévková lzˇíce na 1/4 l vody) Změny proti předchozí verzi: Bezpečnostní list byl zrevidován podle přílohy II nařízení Evroého . BEZPEČNOSTNÍ LIST Dimethylsulfoxid strana 5 z 5 parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 - REACH..

Bezpečnostní list Dle Nařízení (EU) č. 453/2010 Sanodal Deep Black MLW Strana 1 PNEC -hodnoty síran sodný EG č. 231-820-9 CAS č. 7757-82-6 Životní prostředí Osobní skupina/doba expozice/efekt hodnota Sladká voda 11,09 mg/l Slaná voda 11,09 mg/l. Síran sodný kalcinovaný 2,3 % Mazlavé mýdlo 35,0 Syntron A tekutý 8,0 Xn Perchlorethylen 20,0 Xn, N Soda kalcinovaná 10,0 Xi Fosforečnan sodný 20,0 Lovosa TS 20 0,7 Líh obecně denaturovaný 4,0 F Syntron A - trojsodná sůl kyseliny nitrilotrioctové - Xn . R 21/22, S 24/2 bezpečnostní list. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy Projímadlo: síran sodný (1 polévková lžíce na 1/4 l vody); aktivní uhlí (20-40 g v 10% suspenzi). Strana 3 z 10 5. Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiv Bezpečnostní list dle Nařízení ES č.: 453/2010 Síran amonný s močovinou (SAM Slavkov 240) Sub-akutní toxicita: Orálně 28-dnů NOAEL ≥ 1500 mg/kg bw/day (OECD 422, dusičnan draselný) Orálně 52-týdnů NOAEL = 256 mg/kg bw/day (OECD 453, síran amonný) Inhalačně 2-týdny NOAEL ≥ 185 mg/m3 (OECD 412 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 07.04.2017 Verze: 11.1 Produkt: DISCUS (ID č. 30273694/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 07.04.2017 Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci

Bezpečnostní List

 1. Bezpečnostní list Strana: 1/16 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 27.01.2015 Verze: 10.0 Produkt: DISCUS (ID č. 30273694/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 27.01.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku.
 2. Bezpečnostní list Strana: 1/18 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 17.07.2020 Verze: 11.
 3. Síran draselný potravinářský Octan sodný trihydrát potravinář Síran hořečnatý, hořká sůl - potr. Síran vápenatý Titanová běloba, oxid titaničitý Sorbitol E420 Taurin Trifosforečnan sodný, natrium tripolyfosfá
 4. BEZPEČNOSTNÍ LIST/podlepřílohy Nařízení komise (EU) č. 2015/830/ CLEAN AIR BLOCK - vonná a čisticí tableta Datum vydání: 19.11.2007 Datum revize: 19. 04. 2016 Verze: 2 strana: 1/7 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: CLEAN AIR BLOCK - vonná a čisticí tableta Číslo výrobku: A 12SAN
 5. us) a také vody určené k lidské spotřebě. Zabraňuje množení bakterií v bazénech
 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST . podle nařízení (ES) č.1907/2006 . dalli ACTIV Verze 1.1 Číslo BL: S1019888 Datum revize: 11.07.2018. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku . 1.1 Identifikátor výrobku . Obchodní název dalli ACTIV . 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použit

BEZPEČNOSTNÍ LIST Verze 1.8 EU+CZ Datum vydání: 05/12/2014 Nahrazuje verzi z: 01/07/2014 PEGASO F Datum výtisku: 10/12/2014 Strana: 2/9 Oznaþení nebezpeþnosti Nebezpeþí H-věty H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození oþí Síran amonný; Ledek vápenatý; Ledek amonný s vápencem; Močovina; Superfosfát; Thomasova moučka; Mletý fosfát; Draselná sůl; Chlorid draselný; Síran draselný; Kamex; Reformkali; Pálené hnojivé vápno; Mletý vápenec; Kieserit; Cererit; NPK; Hortus; Sfinx; Fragarin; Cucumin; Allin; Herbasyn; Herbapon; Pražské hnojivo; Floran; Amofos; Nároky zeleniny na zásobu živin v půd Bezpečnostní list Strana: 1/19 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 23.04.2015 Verze: 8.0 síran sodný. Strana: 6/19 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 23.04. BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 27.01.2015 Verze: 10.0 Produkt: DISCUS (ID č. 30273694/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 28.01.2015 Číslo CAS: 8061-51-6 síran amonný Obsah (W/W): < 20 % Číslo CAS: 7783-20-2 ES-číslo: 231-984-1 síran sodný

Síran hořečnatý, síran draselný a síran sodný přichází jako prášek (Colprep®), který se mísí s vodou a jako roztok (kapalina) (Suprep®), který se užívá ústy. První dávka se obvykle užívá noc před kolonoskopií a druhá dávka se podává ráno po zákroku bezpečnostní list technický list ALG - síran hlinitý pevný - základní koagulant vhodný pro výrobu pitné a provozní vody čiřením, pro čištění průmyslových odpadních vod, pro použití v papírenském a stavebním průmyslu

Laboratorní chemikálie - mach-chemikalie

Bezpečnostní list Strana: 1/17 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 29.05.2017 Verze: 5.1 Produkt: BELLIS® (ID č. 30246505/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 22.07.2017 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobk Bezpečnostní list GRADIENT EKO s r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku KRYSTALPOOL PH MINUS granulát 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: hydrogensíran sodný, síran sodný kyselý, bisulfit sodnýDalší názvy látky/směsi Registrační číslo REACH: 01-2119552465. Octan sodný trihydrát potravinář Síran hořečnatý, hořká sůl - potr. Síran vápenatý Titanová běloba, oxid titaničitý Sorbitol E420 Taurin Trifosforečnan sodný, natrium tripolyfosfát Uhličitan hořečnatý Uhličitan vápenatý potr

PENTA - Bezpečnostní list

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 / nařízení (EU) č. 2015/830 síran nikelnatý hexahydrát · Údaje o nebezpečnosti: H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování. H360DMůže poškodit plod v těle matky. seleničitan sodný d~. Bezpečnostní list pro Síran amonný 2/8 Doplňující informace: EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. (Doplňková věta nemusí být na označení uvedena, pokud není výrobek prodáván podnikajícím osobám.) 2.3 Další nebezpečnost: Nebezpečí uklouznutí po rozsypaném produktu BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 23.04.2015 Verze: 6.0 Produkt: SPORGON 50 WP (ID č. 30207637/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 23.04.2015 S-věty S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Czech Republic Sigma-Aldric

Síran sodný VW

Hydrogensiřičitan sodný - Wikipedi

Bezpečnostní list Strana: 1/16 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES datum / Přepracováno.: 28.11.2013 Verze: 9.0 Produkt: DISCUS® (ID č. 58482318/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 30.11.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku DISCUS® 1.2 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Aliette 80 WG Strana 1 / 12 102000024225 Datum vydání: 13.8.2008 ústní dutiny) podat medicinální uhlí a síran sodný. Antidot: Není znám. Bayer. Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH anorganické soli (síran vápenatý, chlorid sodný, chlorid amonný), pšeničnou mouku a aktivovaný kal. Proseptik . BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list výrobce Změny oproti původní verzi: revize dle legislativy REACH. ECOVER BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE DIREKTIVY 201/58EC Revidované vydání č.:1 Datum vydání: 13/12/2005 Nahrazuje vydání z: 0/0/0 Kód: 952 012 Prostředek na mytí nádobí s citrónem a aloe vera 952 043 Washing-up liquid with lemon and aloe vera 952 044 ECOVER BELGIUM NV V případě nouzové situace: +420 224 919 29 Bezpečnostní list Strana: 1/18 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 23.04.2015 Verze: 4.0 Produkt: BELLIS (ID č. 30246505/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 09.08.2016 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku.

Produkty VIA-REK, a

Dodecyl síran sodný 151-21-3 negativní test reverzní bakteriální mutace (např. Amesův test) s a bez OECD směrnice 471 (Bakteriální zkouška reverzní mutace) 4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný 2893-78-9 negativní test reverzní bakteriální mutace (např. Amesův test) s a bez exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]h NORWEST spol. s r.o. Společnost Norwest, spol.s r.o., se sídlem v Kaznějově byla založena 24.června 1994 jako obchodní společnost se zaměřením na nákup a prodej surovin, materiálů a pomocných látek používaných v potravinářském a chemickém průmyslu Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů PREVICUR ENERGY Strana 3 / 11 102000004473 Datum vydání: 4.1.2012 Verze č.: 2 Datum revize: 26.11.201

Video: Laboratorní chemikálie Lach-Ner - VERKO

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 14.7.2011 Datum revize: 11.2.2016 nahrazuje verzi z 21.4.2013 Strana: 1 z 10 Název výrobku: HI 7581 reagent A pro stanovení vápník Bezpečnostní list dle přílohy II Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Hydrogensíran sodný/ kyselý síran sodný/ sodium bisulphate Obchodní název: BluePool pH MÍNUS Registrační číslo CAS: 7681-38-1 Označení EC (EINECS): 231-665-7 Registrační číslo REACH: 01-2119552465-36-0001. Todini Chemicals je přední mezinárodní distributor produktu metafosforečnan sodný, sodium hexamethafosfate. Zákaznické a garantované specifikace pro CAS 10124-56-8 jsou k dispozici na vyžádání Síran sodný 32,23 CAS: 7757-82-6 ES: 231-820-9 Chlorid sodný 10,0 CAS: 7647-14-5 - - Zeolit A 22,50 - - - Polykarboxyláty 0,78 - - - Dále obsahuje barvivo. 4. Pokyny pro první pomoc (příznaky a účinky) V důsledku alkalinity může dráždit oči, kůži a zažívací orgány. 4.1. Okamžitá lékařská pomoc: 4.1 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830) Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Jméno INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o. Email . internova@internova.cz . 1.4. ethylhexyl-síran sodný . hydroxid.

Sůl hořká - síran hořečnatý - 1kg - Pěstík

BEZPEČNOSTNÍ LIST P Alkyl síran sodný 1,05 CAS: 68585-47-7 Xi R 38-41 C10 - 16 (aniontové ES: 271-557-8 povrchově aktivní látky) Alkohol etoxylovaný 0,35 CAS: - Xn, Xi R 22-36/38 C 4-C8 (neiontové ES: - povrchově aktivní látky) Kyselina citrónová < 1 CAS: 77-92-9 Xi R 36. BEZPEČNOSTNÍ LIST žádné Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší Voda, Laureth 3, Laureth síran sodný, Cocamidopropylbetaine, Polyethylen, PolyCarboxyVinil, oxid titaničitý, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, tetranatrium EDTA. Síran sodný vykazuje mírný sklon k vytváření podvojných solí.Jediné kamence vytvořené s běžnými trojmocnými kovy jsou NaAl (SO 4) 2 (nestabilní nad 39 ° C) a NaCr (SO 4) 2, na rozdíl od síranu draselného a síranu amonného, které tvoří řadu stabilní kamence.Podvojné soli s některými jinými alkalickými sírany kovů jsou známy, včetně Na 2 SO 4 · 3K 2 SO 4. Síran sodný CAS: 7757­82­6 ES (Einecs): 231­820­9 <10 neklasifikováno neklasifikováno Tripolyfosfát sodný CAS: 7758­29­4 ES (Einecs): 231­838­7 <10 neklasifikováno neklasifikováno Perboritan sodný, peroxoboritan sodný, tetrahydrát CAS: 10486­00­7 ES (Einecs): 239­172­9 <1 Bezpečnostní listy pro katalogová čísla jsou k dispozici také na www.merckgroup.com Strana 4 z 17 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Následně podejte: Síran sodný (1 polévková lžíce na 1/4 l vody) ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiv

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů doporučuje se podat aktivní uhlí a síran sodný. Antidot: Není znám Kontraindikace: Není známa. Bayer CropScience. Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů. EU-BEZPEČNOSTNÍ LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 strana: 3 / 8 4.2 Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní a opožděné: Kontakt očí s cementem (suchým nebo mokrým) může způsobit vážné a možná trvalé poškození očí. Cement může dlouhodobým styku s vlhkou kůží způsobit podráždění (výsledek. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 2015/830 Název výrobku TEXBA Zesilovač praní Strana Datum sestavení/revize: 9.3.2017 Verze č.: 3.1 Nahrazuje: Verze č.: 3.0 - 3/10 - dodecylbenzensulfonan sodný REACH dosud nepřiděleno < 5 246-680-4 25155-30- Bezpečnostní list Strana: 1/17 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 23.04.2015 Verze: 9.0 Produkt: ARRAT® (ID č. 58971850/SDS_CPA_CZ/CS) Datum tisku 17.02.2017 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku.

FICHEMA s.r.o

Bezpečnostní list dle Nařízení ES č.: 453/2010 Dusičnan amonný s močovinou (DAM - 390) Senzibilizace kůže: není senzibilizující (OECD 429, dusičnan hořečnatý, amonno-vápenatá sůl kyseliny dusičné, dusičnan sodný) e) mutagenita v zárodečných buňkách: Negativní (OECD 471, 473, amonno-vápenatá sůl kyseliny. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 StoAdditiv QS 2/14 Výstražné symboly nebezpečnosti Signálním slovem Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence: P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži BEZPEČNOSTNÍ LIST P Alkyl síran sodný, 7,0 CAS: 68585-47-7 Xi R 38-41 C10-16 (28 %) ES: 271-557-7 Aminy, C 12-18- alkyl- 7,0 CAS: 68955-55-5 Xi, N R 38-41-50 Předem ukažte lékaři obal výrobku nebo bezpečnostní list. Odveďte postiženého na čerstvý vzduch, při přetrvávajícím podráždění neb

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání:15.02.2010 Strana 2 (celkem 10) Datum revize: 21.04.2015 Obchodní název výrobku: WECTOL WC gel Obsahuje složky: Hydrogen síran sodný Výstražní symbol nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady fluorid sodný bromid draselný síran amonný fluorid sodný 0,022 Acute Tox. 3, H301 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 EUH 032 CAS: 7758-02-3 ES: 231-830-3 bromid draselný 0,01 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 23. 1. 2007 1. Datum revize: 31. 10. N R 43-51/53 2/5 Síran sodný 27,3 10,0 CAS: 7757-82-6 ES: 231-820-9 CAS: 7647-14-5 Chlorid sodný - - Zeolit A 23,4 - - - Polykarboxyláty 0,8 - - - Dále obsahuje méně než 1 %.

 • Merge sort java.
 • Dámské plavky nadměrné velikosti.
 • Museo reina sofia precios.
 • Tělová svíce rýma.
 • Vysoká škola jablonec nad nisou.
 • Unbroken.
 • Spongebob film 2004.
 • Gejmr popsocket.
 • Windows photo viewer win 10.
 • Kdo postavil pyramidy.
 • Efekty fiskální politiky.
 • Jaderné palivo.
 • Pronajem bytu prestice a okoli.
 • Moma tricka.
 • 10 týden těhotenství dvojčata.
 • New yorker slevy 2019.
 • Hornbach hradec králové volná místa.
 • Lou reed.
 • Žijící členové beatles.
 • Fedora upgrade 27 to 29.
 • Děda se závazky online 1 série.
 • Má smysl psát blog.
 • Kreslené obrázky veverky.
 • Total recall kuato.
 • Bikestore.
 • Třídní fotografie cena.
 • Alikvotní zpěv spektrum.
 • Předávací protokol auto prodej.
 • Believer csfd.
 • Stavba domu do 2 milionů.
 • Wall e robot.
 • Nejkrasnejsi mesta evropy.
 • Vysypani urny.
 • Nil délka.
 • Tatra 111 interier.
 • Gigabyte realtek hd audio manager.
 • Největší tanker.
 • Marie terezie dětství.
 • Cedr sibiřský.
 • Co jíst před cvičením večer.
 • Morče značkuje.